HOME
anthmant

Nieuws

Dag van de Radio Amateur 2013

Op de DVDRA (dag van de Radio Amateur jaarlijks
georganiseerd door de Veron) is er tegenwoordig - het
begint traditie te worden - een Old Timers Zithoek.
Old Timers, de echte dan, die aan nauwere selectiecriteria voldoen dan die de OTC hanteert, hebben allemaal verplicht morse-examen afgelegd en bouwden al
hun apparatuur zelf uit losse onderdelen.
Klik op de link links voor meer.


NIEUW IN DE VONKENBOERWEDSTRIJD
Dit jaar wordt de jaarlijks te houden Vonkenboerwedstrijd op de Dag van de Radioamateur uitgebreid met een nieuw element.
We hadden een aparte gevorderden- en een beginnerswedstrijd, en er komt nu een element bij waar beide categorieën aan kunnen deelnemen.
Dat gaat als volgt:
Er worden 26 random Nederlandstalige woorden te luisteren gegeven in constant oplopende snelheid per woord, te beginnen met 5 wpm en eindigend met 80 wpm.
Per snelheid en volgnummer is de woordlengte jaarlijks gelijk. Tussen de woorden is voldoende tijd gemaakt om ook de wat langzamere schrijvers gelegenheid te geven het genomen woord goed leesbaar op te schrijven. Met dank aan Wim, PA0WV, voor het ter beschikking stellen van zijn programma.
Het  aantal te behalen punten is voor elk woord de snelheid maal de woordlengte; alleen volledig correct genomen woorden worden goed gerekend, waarbij spellingfoutjes niet worden aangerekend, als die de woordbetekenis niet aantasten. Diakritische tekens, zoals trema's worden weggelaten, zo wordt bijvoorbeeld "geïnteresseerd" dus geseind als "geinteresseerd". Ook de Nederlandse “ij” de zogeheten lange ij, wordt gespeld als een i gevolgd door een j en dus niet als een y-grec.
Er wordt een lijst opgesteld van calls of pseudoniemen, naar wens, met erachter de totale score die behaald is bij de laatste wedstrijd waaraan is meegedaan, gesorteerd op dalende score, die lijst wordt op de Veron website geplaatst. Als je een jaar daarna weer meedoet en je zou lager scoren daan het jaar daarvoor, dan blijft de hoogste score staan.
De wedstrijd voor cracks bevat dan alleen nog het minder serieuze, maar daardoor niet minder moeilijke, gedeelte waar PA0WRT bekend om is.
Ter herinnering: inschrijven hoeft niet, gewoon komen en meedoen tijdens de Dag van de RadioAmateur. De Vonkenboerwedstrijd zal dit jaar worden gehouden in de Americazaal, aanvang 11.45 uur. (let op de gewijzigde tijd).


 

 

pa3fbfNaar boven
    
   
 

  
Bart Wessel, PA3GYU, heeft ons het volgende mailtje gestuurd.


Beste Thea, Gerard, Paul,

Ik hoop dat de e-mail adressen nog werken!
Het is lang geleden dat ik wat van me heb laten horen. De Unimog is nog steeds een vast onderdeel van de museumcollectie en trekt (met de binnenverlichting aan, één deurtje open en wat radio-geluiden) nog steeds de aandacht van het rondkijkend publiek.
In september wordt er in en om het museum een evenement georganiseerd en daarbij ben ik gevraagd om het Hellemonster weer eens een luchtje te laten scheppen. Voor zover ik het nu kan beoordelen zal dat wel gaan lukken, maar ik houd nog even een kleine slag om de arm. De accu's zijn opgeladen, maar de bandjes moeten nog gepompt en dan gaan we eens even kijken of 'ie nog starten wil...
Deze week binnenin het museum de SK010 weer eens in de lucht gebracht (die is een tijd geleden door René Daniëls gerepareerd) met een indoor antennetje (in een metalen hal!!) en er komen weer mooie piepjes uit. Bereik (met 10W op een draadje in de hal) natuurlijk nul komma nul, maar het ging erom  te zien of alles wel werkt. Alleen op AM klonk het allemaal nogal klipperig, maar ach: dan blijven we maar gewoon in CW werken toch? Kan ook aan de koolmicrofoon gelegen hebben.

Ik wilde jullie graag alvast op de hoogte brengen van het evenement, omdat jullie misschien wel weer eens zouden willen komen kijken. Dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom!

Zie onderstaande link:
op herhaling

Zodra ik meer weet, laat ik weer van me horen.
--     Groetjes,    	Bart de PA3GYU


Naar boven

 
 

Gezien in CQ-PA 2011 NR 2, "Procedure voor deelname aan het morse-examen".

De laatste tijd komen er bij de redactie vragen binnen wat de procedure is voor het afleggen van een morse-examen bij de VRA. Deze zijn ook toegankelijk voor niet-Belgische gelicentieerde radioamateurs. Voorwaarde is uiteraard wel dat de niet-Belgische kandidaten een geldige HAREC-vergunning of -certificaat heeft.

Hier onder de voorwaarde zoals opgetekend door ON4UN:

CW PROEF AFGENOMEN DOOR DE UBA VOOR HET BIPT
1. DE ORGANISATIE IN DE UBA
1. De UBA wil CW-examens organiseren in het kader van het besluit van de Raad
van het BIPT, besluit van 2 augustus 2006.
2. Het doel is radioamateurs, die voor het bekomen van bepaalde privileges in
andere landen een certificaat van het slagen in een CW-examen dienen voor te
leggen (voorbeeld Frankrijk), op deze manier van het BIPT een dergelijk
certificaat kunnen bekomen.
3. In dit kader is het examen toegankelijk voor alle radioamateurs die een HAREC-certificaat
bezitten (b.v. vroeger als ON1 of sedert 2003 als ON4/5/6/7/8 zonder
CW-examen).
4. De proefsnelheden zijn 5 en 12 WPM. De snelheid wordt op het certificaat
worden vermeld. Bij beide snelheden kunnen de karakters een weinig sneller
geseind worden, waarbij dan de spatiëring tussen letters onderling en woorden
onderling iets groter genomen wordt .
5. De proef wordt afgenomen in meerdere locaties.
6. Voor elke locatie zijn er minstens 2 examinatoren, houders van een HAREC-
certificaat of vergunning sinds minstens 5 jaar en die een CW-examen van 12
WPM hebben afgelegd
7. De examinatoren zijn gevolmachtigd als examinatoren door de Raad van
Bestuur van de UBA en zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door het BIPT
8. De examens worden minstens 1 maand voor datum gemeld aan het BIPT, samen
met alle details (plaats, uur)
9. De examens worden bij voorkeur georganiseerd op een zaterdagnamiddag
10. Mocht er veel vraag zijn zal de UBA examens afnemen in de provincies, of zelfs
in de secties
11. Bij het slagen in de test zal de UBA een certificaat afleveren aan de kandidaat,
en een kopij hiervan opsturen aan het BIPT.
12. Het BIPT zal op haar beurt een rechtsgeldig certificaat afleveren dat de
betrokken samen met zijn vergunning in het buitenland kan gebruiken.
13. De datums van de proeven en de plaats(en) waar de proeven worden afgenomen
worden aangekondigd op de UBA-website ( www.uba.be )
2. DE KANDIDATEN
1. Kandidaten dienen zich te melden bij de voorzitter van de UBA, op e-mail-adres
voorzitter@uba.be of via de post op het adres dat te vinden is in CQ-QSO en op
de UBA-website.
2. De kandidaat zal de gewenste testsnelheid opgeven (5 of 12 WPM)
3. De UBA behoudt zich het recht voor om, zoals voorzien in punt 10 van het
besluit van de raad, een vergoeding van maximaal 10 € te vragen aan de
kandidaten. Kandidaten die lid zijn van de UBA zijn vrijgesteld van het betalen
van deze vergoeding. Niet-leden betalen (ter plaatse) een vergoeding van
onkosten ten bedrage van 10 €.
4. De kandidaten dienen bij het afleggen van de proef hun identiteitskaart te tonen.
3. HET EXAMEN ZELF
• De organisatie van de examens (plaats, uur) wordt gemeld op de website van de
UBA, in het tijdschrift CQ-QSO en via de interne e-mails voor de kaders (kaderreflector).
Deze meldingen gebeuren minstens 2 maand vóór het examen.
• keuze uit 5 en 12 wpm
• Om te slagen in de CW-proef dient men te slagen zowel in de ontvangstproef als
in de seinproef.
3.1. DE ONTVANGSTPROEF:
1. tekst van ca. 40 woorden (ca. 200 karakters)
2. de te beluisteren tekst bevat o.a. gangbare afkortingen die courant worden
gebruikt, bv. in het Engels.
3. De te kennen morsetekens zijn dezelfde als voorzien voor het morse-examen van
het BIPT (Bijlage 1 bij het ministerieel besluit betreffende het aanleggen en het
doen werken van radiostations door radioamateurs):
De letters van het alfabet;
De 10 cijfers;
De punt (.);
De komma (,);
Het vraagteken (?);
De breukstreep (/);
Het gelijkheidsteken (=);
Het teken (+);
Het afkappingsteken (‘);
De fout.
Afkortingen die in de amateurdienst worden gebruikt:
AR Einde van de uitzending*
AS Het wachten*
BK Signaal om een uitzending te onderbreken
CQ Algemene oproep aan alle stations
CW Doorlopende golf - telegrafie
DE Gebruikt om de roepnaam van het station te scheiden
K Uitnodiging om te zenden
MSG Bericht
PSE Alstublieft
RST Leesbaarheid, signaalsterkte, toonkwaliteit
R Ontvangen
RX Ontvanger
SIG Signaal
TX Zender
UR Uw, jouw
SK of VA Einde van de verbinding*
* : Wordt zonder spatie tussen de letters uitgezonden
4. De tekst bestaat uit een gangbare tekst van een verbinding, waarin o.a. ook de Q-code
wordt gebruikt (die moet gekend zijn voor de HAREC-vergunning)
5. De eigenlijke proef wordt voorafgegaan door luisteren naar een dergelijke tekst
gedurende 1 minuut
6. de toonhoogte wordt ingesteld op ca. 650 Hz
7. luisteren gebeurt op luidspreker (geen hoofdtelefoons), zodat examinatoren
kunnen meeluisteren
8. de kandidaten schrijven de geseinde tekst neer op papier
9. na 1 minuut om eventuele fouten te verbeteren krijgen de kandidaten 20 woorden
(lettergroepen) in te vullen in een tekst waarin spaties zijn gelaten om de
ontbrekende woorden in te vullen. Voorbeeld:
CQ DE ______ AR
DE ______ = RST ____ NAAM _____ QTH _______ BK
R UR ____ _____= NAAM ______ QTH _____ IN____ = TX _____ W ANT
______ OP ____ M = HW ? BK
FB HIER ____ W IN EEN _____ ANTENNE OP ____ M = WX ____ EN ____
= QSL VIA _______ = 73 ______ DE _____ SK
CQ DE _on9ciz_ AR
DE _on4ies_ = RST _478_ NAAM _jules_ QTH _brussel_ BK
R UR _rst_ _549_= NAAM _jonathan_ QTH _knokke_ = TX _75_ W ANT _2 el
yagi_ OP _23_ M = HW ? BK
FB HIER _125_ W IN EEN_dipool_ ANTENNE OP _12_ M = WX _warm_ EN
_winderig_ = QSL VIA _bureau_ = 73 _on9cib_ DE _on4eis__ SK
10. om te slagen in het deel “ONTVANGEN” mogen maximaal 2 fouten gemaakt
zijn
11. elke “woord” (woord, cijfergroep, woordgroep enz) dat niet correct wordt
geschreven (elke letter/cijfer enz zoals geseind) telt als één fout, onafhankelijk van
het aantal fouten gemaakt in het “woord”
3.2. DE ZENDPROEF:
1. De kandidaat brengt zijn eigen sleutel mee (gewone handsleutel, of paddle voor
elektronische keyer samen met hun elektronische keyer met monitor). Het
aansluitkabeltje naar de handsleutel is uitgerust met een 6 mm jack.
2. De test bestaat uit het uitzenden van de voorgeschreven snelheid, of sneller, van
een tekst van een volledig QSO bestaande uit ca. 40 woorden.
3. De door de kandidaat geseinde tekst wordt door minstens 2 examinatoren
beoordeeld, deze noteren de fouten.
4. Elk van de examinatoren geeft een quotum op een schaal van 10, gebaseerd op
seinsnelheid, seinfouten en ritme (cadans). Het gemiddelde quotum moet minstens
8 bedragen om te slagen in de seinproef.
5. De gezonden code wordt opgenomen, om indien nodig opnieuw te kunnen
beluisterd worden.
4. HET CERTIFICAAT VAN DE UBA
De UBA zal een “aantrekkelijk” certificaat opmaken (kan ingekaderd worden)
Tekst van het Certificaat:
In het kader van het besluit van de Raad van het BIPT van 2 augustus 2006 heeft de
UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs), in opdracht van het BIPT
(Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een toets betreffende de
kennis van de morsecode (snelheid 5 woorden per minuut) afgenomen van
__________naam + voornaam + call___________
De kandidaat slaagde in deze proef, waarvan de voorwaarden zijn vastgelegde door
het BIPT.
De examinatoren : __________________________________________________
Datum: ________________
Een ander certificaat vermeldt 12 WPM.
De UBA zendt aan het BIPT de lijst van de geslaagde kandidaten. Deze is getekend
door elk van de aanwezige examinatoren.
5. HET CERTIFICAAT VAN HET BIPT
Dit document, opgesteld in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels), wordt in tweevoud
afgeleverd aan de geslaagden. Dit is het document dat aan de autoriteiten in het
buitenland dient te worden toegezonden/getoond in het kader van TR61-01/02.
6. DIT DOCUMENT
De inhoud van dit document werd goedgekeurd door het BIPT.
7 maart 2007, J. Devoldere, ON4UN

Naar boven